Szanowni Rodzice uczniów klas I – III,

W związku z planowanym powrotem najmłodszych klas do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia b. r., informuję niniejszym, iż:

  • Lekcje będą odbywały się według stałego planu i według zasad, które obowiązywały przed zawieszeniem zajęć.
  • Realizowane będą wszystkie planowe zajęcia dodatkowe, w tym terapie, rewalidacje, gimnastyka korekcyjna, zajęcia indywidualne.
  • Obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady związane z pandemią COVID-19, zawarte w procedurach z początku roku szkolnego, w tym przede wszystkim:

– do szkoły i do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych;

– poza klasą dzieci mają obowiązek zakrywania ust i nosa – rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku właściwego środka ochrony (maseczka lub przyłbica);

– podczas pobytu w szkole dzieci przebywają w ściśle określonych przez nauczyciela lub pracownika szkoły miejscach, nie mogą przemieszczać się po szkole w dowolny sposób;

– rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły bez wyraźnego powodu; wejście w celu załatwienia jakiejś sprawy wymaga wcześniejszego umówienia się;

– osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, zachowanie dystansu;

– w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów infekcji, choroby, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

Wszystkie zasady zawarte są w dokumencie: Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w czasie trwania epidemii COVID-19, dostępny na stronie szkoły, zakładka DOKUMENTY SZKOLNE

 

  • Świetlica szkolna wznawia pracę w zwykłym trybie – od godz. 6.30 do 17.30. Do korzystania ze świetlicy mają prawo w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących. Z uwagi na zagrożenie COVID-19, proszę, by – w miarę możliwości – ograniczyć dodatkowy pobyt dziecka w świetlicy (przed lub po lekcjach) do naprawdę niezbędnego minimum.
  • Od 18 stycznia wznowione będzie również wydawanie obiadów dla uczniów. W celu zakupu obiadów dla dziecka, należy złożyć stosowne Oświadczenie rodzica oraz dokonać opłaty. Wszystkie niezbędne informacje w tej kwestii znajdują się na stronie www szkoły: https://sp2reda.pl . Druki do pobrania są na stronie szkoły.

 

 Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki