Klauzula informacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Redzie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Redzie.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: pawel.tamkun@wp.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w tym: w celu rekrutacji, promocji oraz innych działań statutowych Szkoły.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne  przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

– Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016   (Dz. U.  z 2017r.  poz. 59,

– Ustawa o systemie oświaty z dnia   września 1991r. (Dz. U z   2017r.  poz. 2198),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
– Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949);
– Statut Szkoły,

– inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola

i placówki;

– zgoda osoby, której dane dotyczą.

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy  o ochronie danych.
 5. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz do przenoszenia danych.
 6. Zgoda w dowolnej chwili może być odwołana poprzez pismo do Administratora danych osobowych z żądaniem wstrzymania przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy danych wymaganych ustawowo).
 7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie, jednakże niepodanie danych w zakresie ustawowym, wymaganym przez administratora, skutkuje brakiem możliwości wykonywania   działań statutowych szkoły.

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki